اعضای هیات علمی

عباس میرشکاری

عباس میرشکاری،

استادیار
  • عضو اصلی کمیته علمی چهارمین دوره همایش ملی تببین حقوق شهروندی
  • معاون گروه حقوق خصوصی و اسلامی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : 61112361
اتاق : 350
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 4 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

پروفایل

  • معاون گروه حقوق خصوصی و اسلامی 1399←…
  • عضو اصلی کمیته علمی چهارمین دوره همایش ملی تببین حقوق شهروندی 1397←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، حقوق خصوصی

1388 ← 1392

کارشناسی ارشد ، تهران ، کارشناسی ارشد

1386 ← 1388

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حقوق

1382 ← 1386

فعالیت های علمی