اعضای هیات علمی

مجید غمامی

مجید غمامی،

دانشیار
  • دانشگاه تهران ، عضو شورای حقوقی دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112352
اتاق : -

پروفایل

  • دانشگاه تهران ، عضو شورای حقوقی دانشگاه تهران 1396←…
  • دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، رئیس کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1382←1384

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی