اعضای هیات علمی

مجید غمامی

مجید غمامی،

دانشیار
  • ، عضو شورای حقوقی دانشگاه تهران
  • ، عضو عال البدل هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران
  • ، معاون گروه حقوق خصوصی و اسلامی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112338
اتاق : 363
صفحه رخ نما

پروفایل

  • ، عضو علی البدل هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران 1397←1398
  • ، معاون گروه حقوق خصوصی و اسلامی 1396←…
  • ، عضو عال البدل هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران 1396←…
  • ، عضو شورای حقوقی دانشگاه تهران 1395←…
  • ، رئیس کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1381←1384

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی