اعضای هیات علمی

حمیدرضا ملک محمدی

حمیدرضا ملک محمدی،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112413
اتاق : -
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تولوز ، علوم سیاسی

1370 ← 1374

M.Sc ، دانشگاه امام صادق ، علوم سیاسی

1365 ← 1369

کارشناسی ، امام صادق (ع ، علوم سیاسی

1361 ← 1365

فعالیت های علمی