اعضای هیات علمی

محمدجواد جاوید

محمدجواد جاوید،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112356
اتاق : 344
صفحه رخ نما

 

 

Google Scholar
  • 46 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۱
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و کلامی در حقوق عمومی 2103138 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
حقوق اساسی 3 2104147 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
حقوق بشر از دیدگاه اسلام 2103118 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
حقوق بشر در اسلام 2104156 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
حقوق بین الملل اسلامی 2103026 2 03 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
روش تحقیق 2104187 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/07 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
نقد و بررسی مکاتب فلسفی در حقوق بین الملل 2103111 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
نقد مبانی فلسفی حقوق بشر 2103130 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
حقوق بین الملل اسلامی 2103026 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کار تحقیقی 1 2105188 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 10:45) 1399/04/15 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1398
متون فقه 3 (حقوق عمومی و بین الملل) 2104178 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و کلامی در حقوق عمومی 2103138 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
حقوق اساسی 3 2104147 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
حقوق بشر از دیدگاه اسلام 2103118 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
نقد و بررسی مکاتب فلسفی در حقوق بین الملل 2103111 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
نقد مبانی فلسفی حقوق بشر 2103130 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و کلامی در حقوق عمومی 2103138 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مبانی انسان شناختی حقوق بشر و تنوع فرهنگی 2103128 2 03 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
حقوق بشر از دیدگاه اسلام 2103118 2 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
حقوق بین الملل اسلامی 2103026 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2