اعضای هیات علمی

حسن محسنی

حسن محسنی،

دانشیار
 • نمایندۀ موسسه حقوق تطبیقی در شورای آموزش های آزاد
 • مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • نمایندۀ گروه حقوق خصوصی در شورای آموزش های آزاد
 • نمایندۀ گروه حقوق خصوصی و اسلامی در کمیته ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران
 • مدیر کل امور حقوقی
 • کمیته پیشگیری و مقابله با تخلفات و جرایم علمی
 • عضو علی البدل هیات تجدیدنظر انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112332
اتاق : 357
صفحه رخ نما
Google Scholar
 • 26 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

 • عضو علی البدل هیات تجدیدنظر انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1396←…
 • کمیته پیشگیری و مقابله با تخلفات و جرایم علمی 1396←…
 • مدیر کل امور حقوقی 1395←…
 • نمایندۀ گروه حقوق خصوصی و اسلامی در کمیته ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران 1393←…
 • بزرگداشت استاد دکتر الماسی 1390←1391
 • نمایندۀ موسسه حقوق تطبیقی در شورای آموزش های آزاد 1390←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، حقوق خصوصی

1384 ← 1388

M.S ، تهران ، حقوق خصوصی

1382 ← 1384

کارشناسی ، تهران ، حقوق قضایی

1378 ← 1382

فعالیت های علمی