اعضای هیات علمی

حجت کاظمی

حجت کاظمی،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112417
اتاق : 412
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 3 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی