اعضای هیات علمی

حسن جعفری تبار

حسن جعفری تبار،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112338
اتاق : 363
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 38 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مدنی 6 (عقود معین قسمت الف) 2105201 3 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) 1399/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
فلسفه حقوق 2105134 2 05 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/25 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
فلسفه حقوق مالکیت فکری 2105240 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
فلسفه حقوق 2105300 1 05 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
حقوق مدنی 7 (عقود معین قسمت ب) 2105110 3 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (18:00 - 19:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
رویه قضایی 2105122 1 01 هرهفته شنبه (12:00 - 12:45) 1399/04/14 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
منطق حقوق 2104202 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
حقوق مدنی 6 (عقود معین قسمت الف) 2105201 3 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) 1398/10/21 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
فلسفه حقوق 2105134 2 05 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
فلسفه حقوق مالکیت فکری 2105240 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
فلسفه حقوق 2105300 1 05 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/02 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
حقوق مدنی 6 (عقود معین قسمت الف) 2105201 3 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:30) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
رویه قضایی 2105122 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 10:45) 1398/04/01 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
منطق حقوق 2104202 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
فلسفه حقوق 2105134 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
فلسفه حقوق 2105133 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 13:45) 1397/10/25 (15:00 - 17:00) ترم اول 1397
فلسفه حقوق مالکیت فکری 2105240 2 05 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
فلسفه حقوق 2105300 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
حقوق مدنی 6 (عقود معین قسمت الف) 2105201 3 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:30) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
رویه قضایی 2105122 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 10:45) 1397/04/03 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2