اعضای هیات علمی

فرهاد قاسمی

فرهاد قاسمی،

دانشیار
 • عضویت در گروه حقوق پردیس البرز دانشگاه
 • مدیرگروه روابط بین الملل
 • مدیر رشته روابط بین الملل پردیس البرز دانشگاه
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112302
اتاق : 254
صفحه رخ نما

رئیس بخش علوم سیاسی دانشگاه شیراز 1385-1391

Google Scholar
 • 128 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

 • مدیر رشته روابط بین الملل پردیس البرز دانشگاه 1401←…
 • عضو شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز 1387←1389
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز 1383←1385
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز 1383←1385
 • عضو شورای آموزشی دانشگاه شیراز 1383←1385
 • عضو شورای کارآفرینی دانشگاه شیراز 1381←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، علوم سیاسی

… ← 1370

Ph.D ، دانشگاه تهران ، روابط بین الملل

1374 ←

کلمات کلیدی