اعضای هیات علمی

فرهاد قاسمی

فرهاد قاسمی،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112302
اتاق : 254
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 51 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

  • ، عضو شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز 1387←1389
  • ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز 1383←1385
  • ، عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز 1383←1385
  • ، عضو شورای آموزشی دانشگاه شیراز 1383←1385
  • ، عضو شورای کارآفرینی دانشگاه شیراز 1381←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی