اعضای هیات علمی

مهدی فدائی مهربانی

مهدی فدائی مهربانی،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112361
اتاق : 350
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 8 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، علوم سیاسی

1387 ← 1391

M.S ، دانشگاه تهران ، علوم سیاسی

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، علوم سیاسی

1380 ← 1384

فعالیت های علمی