اعضای هیات علمی

فریدون نهرینی

فریدون نهرینی،

دانشیار
  • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضاء هیأت علمی دانشگاه تهران در پردیس کیش
  • معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
صفحه رخ نما
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آیین دادرسی مدنی 1 2105018 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
آیین دادرسی مدنی 2105019 2 05 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
آیین دادرسی مدنی 2 2105023 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
ادله اثبات دعوی 2105007 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
آیین دادرسی مدنی 1 2105018 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/16 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1399
آیین دادرسی مدنی 2 2105023 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/06 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
ادله اثبات دعوی 2105007 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
نمایش 7 نتیجه
از 1