اعضای هیات علمی

فریدون نهرینی

فریدون نهرینی

مرتبه علمی : دانشیار
  • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضاء هیأت علمی دانشگاه تهران در پردیس کیش
  • معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
صفحه رخ نما

پروفایل

  • معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور 1397←…
  • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضاء هیأت علمی دانشگاه تهران در پردیس کیش 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، شهیدبهشتی ، حقوق خصوصی

1379 ← 1386

کلمات کلیدی