اعضای هیات علمی

فریدون نهرینی

فریدون نهرینی،

دانشیار
پردیس بین المللی کیش / علوم انسانی / دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112352
اتاق : -