اعضای هیات علمی

بیژن عباسی

بیژن عباسی،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112356
اتاق : 344
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه نانت ، حقوق عمومی

1381 ← 1385

M.Sc ، دانشگاه تهران ، حقوق عمومی

1376 ← 1378

کارشناسی ، دانشگاه شیراز ، حقوق

1372 ← 1375

فعالیت های علمی