اعضای هیات علمی

بیژن عباسی

بیژن عباسی،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112356
اتاق : 344
صفحه رخ نما
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق اداری 1 2103013 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نهادهای نظارت بر اعمال حکومت 2103065 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
حقوق اداری 2 2103014 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
حقوق مدنی و سیاسی 2103117 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
حقوق اساسی تطبیقی 2120098 3 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
آزادی های عمومی 2103069 1 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/25 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
کار تحقیقی 1 2105188 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 08:45) 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
حقوق اداری 1 2103013 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نظام های انتخاباتی 2120097 2 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نهادهای نظارت بر اعمال حکومت 2103065 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
حقوق اداری 2 2103014 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
حقوق مدنی و سیاسی 2103117 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
حقوق اساسی تطبیقی 2120098 3 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
آزادی های عمومی 2103069 1 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
کار تحقیقی 1 2105188 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 10:45) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
حقوق اداری 1 2103013 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق اداری تطبیقی 2103067 2 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نهادهای نظارت بر اعمال حکومت 2103065 2 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/28 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
حقوق اداری 2 2103014 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق مدنی و سیاسی 2103117 2 03 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2