اعضای هیات علمی

فیروز اصلانی

فیروز اصلانی،

دانشیار
  • ، عضو کمیته حقوق وابسته به دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی
  • ، نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در کارگروه صلاحیت علمی گروه حقوق عمومی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112541
اتاق : 354
صفحه رخ نما
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق اساسی 2 2104146 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نظام های انتخاباتی 2120097 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران 2103136 2 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/21 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
حقوق اساسی تطبیقی 2120098 3 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
حقوق اساسی 1 2103020 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
حقوق اساسی 3 2104147 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
متون حقوقی 3 (حقوق عمومی) 2104182 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
حقوق اساسی 2 2104146 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نظام های انتخاباتی 2120097 2 04 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
متون حقوقی 1 2105153 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران 2103136 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
حقوق اساسی 1 2103020 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
حقوق اساسی 3 2104147 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
حقوق اساسی 2 2104146 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نظام های انتخاباتی 2120097 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
متون حقوقی 1 2105153 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران 2103136 2 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق اساسی تطبیقی 2120098 3 04 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق اساسی 1 2103020 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
متون حقوقی 1 2105153 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2