اعضای هیات علمی

علی خالقی

علی خالقی،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : 61112374
اتاق : 427
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 53 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آئین دادرسی کیفری 1 2104004 2 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/05 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
آئین دادرسی کیفری 2104093 2 04 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/15 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
کلیات حقوق جزا 2104142 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1399/11/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
حقوق کیفری بین الملل 2104123 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
آیین دادرسی کیفری 2 2105191 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) 1399/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آیین دادرسی کیفری تطبیقی 2104106 2 04 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/16 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1398
حقوق جزای بین الملل 2104045 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1398
آئین دادرسی کیفری 1 2104004 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
آئین دادرسی کیفری 2104093 2 04 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
کلیات حقوق جزا 2104142 1 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
حقوق جزای بین الملل 2104045 2 04 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
حقوق کیفری بین الملل 2104123 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
حقوق جزای اختصاصی 1( جرایم علیه اموال و مالکیت) 2104169 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
حقوق جزای اختصاصی 1 2104039 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آیین دادرسی کیفری 2 2105191 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 14:45) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آیین دادرسی کیفری تطبیقی 2104106 2 04 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1397
حقوق کیفری حمل و نقل 2105315 2 05 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/03 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
حقوق جزای بین الملل 2104045 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
حقوق جزای اختصاصی 2 2104040 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آئین دادرسی کیفری 1 2104004 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3