اعضای هیات علمی

علی خالقی

علی خالقی،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : 61112374
اتاق : 427
صفحه رخ نما

پروفایل

  • ، مدیر گروه جزا و جرم شناسی 1395←1397
  • ، نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در کارگروه صلاحیت گروه جزا و جرم شناسی 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، نانسی 2 ، حقوق (علوم جنایی)

1376 ← 1381

فعالیت های علمی