اعضای هیات علمی

اکبر ولی زاده

اکبر ولی زاده،

استادیار
  • چهارمین کنفرانس حوادث رانندگی و جاده ای
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112690
اتاق : 428
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 21 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

پروفایل

  • همایش ملی حقوق انرژی 1394←1394
  • چهارمین کنفرانس حوادث رانندگی و جاده ای 1394←…
  • عضو شورای پژوهش و دانش ناجا 1393←1395
  • دبیر اجرایی همایش ملی حقوق نفت و گاز 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی