اعضای هیات علمی

عباس کریمی

عباس کریمی

مرتبه علمی : استاد
 • عضو شورای سیاستگذاری کنگره حقوقدانان کشورهای اسلامی
 • رییس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران
 • ریاست انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران
 • عضو شورای سیاستگذاری کنگره حقوقدانان کشورهای اسلامی
 • عضو کمیسیون حقوقی شورای حقوقی سازمان ثبت احوال
 • هیأت ممیزه مرکزی(علوم انسانی و هنر)
 • کارشناس و عضو شورای راهبردی تنقیح قوانین
 • عضو هیأت امنای مؤسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی نور طوبی(آموزش مجازی)
 • عضو کمیته علمی کنگره بین المللی حقوق ایران
 • کمیسیون علوم انسانی دانشگاه تهران
 • مسئول کمیسیون علمی پژوهشی انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران
 • رئیس کمیته تخصصی تنقیح قوانین
 • نایب رئیس هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین
 • هیأت ممیزه مشترک مراکز و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی حوزه ای- دانشگاهی
 • عضو هیأت ممیزه مشترک مراکز و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی حوزه ای- دانشگاهی
 • عضو هیأت ممیزه دانشگاه تهران
 • عضو هیأت نظارت بر عملکرد هیأت ممیزه مؤسسات
 • عضویت هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • فرآیند بازنگری برنامه درسی دوره دکتری تخصصی رشته حقوق خصوصی
 • رئیس باشگاه تخصصی حقوق
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112367
اتاق : 347
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود

پروفایل

 • رئیس باشگاه تخصصی حقوق 1401←…
 • فرآیند بازنگری برنامه درسی دوره دکتری تخصصی رشته حقوق خصوصی 1400←…
 • عضویت هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1399←…
 • عضو هیأت نظارت بر عملکرد هیأت ممیزه مؤسسات 1398←…
 • عضو هیأت ممیزه دانشگاه تهران 1398←…
 • عضو هیأت ممیزه مشترک مراکز و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی حوزه ای- دانشگاهی 1398←…
 • هیأت ممیزه مشترک مراکز و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی حوزه ای- دانشگاهی 1398←…
 • نایب رئیس هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین 1398←…
 • رئیس کمیته تخصصی تنقیح قوانین 1397←…
 • مسئول کمیسیون علمی پژوهشی انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران 1397←…
 • کمیسیون علوم انسانی دانشگاه تهران 1397←…
 • عضو کمیته علمی کنگره بین المللی حقوق ایران 1396←…
 • عضو هیأت امنای مؤسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی نور طوبی(آموزش مجازی) 1395←…
 • کارشناس و عضو شورای راهبردی تنقیح قوانین 1395←…
 • مدیر مسئول مجله مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران 1394←1397
 • هیأت ممیزه مرکزی(علوم انسانی و هنر) 1394←…
 • عضو کمیسیون حقوقی شورای حقوقی سازمان ثبت احوال 1393←…
 • عضو شورای سیاستگذاری کنگره حقوقدانان کشورهای اسلامی 1393←…
 • رییس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران 1391←…
 • عضو شورای سیاستگذاری کنگره حقوقدانان کشورهای اسلامی 1391←…
 • ریاست انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران 1391←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، روبرت شومن استراسبورگ فرانسه ، دکتری حقوق خصوصی

… ← 1374

Ph.D ، Robert Schumein ، حقوق

1375 ← 1380

Ph.D ، Robert Schumein ، حقوق

1371 ← 1374

Ph.D ، Robert Schumein ، حقوق خصوصی و اسلامی

1370 ← 1371

M.S ، دانشگاه شهید بهشتی ، حقوق خصوصی و اسلامی

1365 ← 1368

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حقوق قضائی

1362 ← 1365

کلمات کلیدی