اعضای هیات علمی

عباس کریمی

عباس کریمی،

استاد
 • ، ریاست انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران
 • ، عضو شورای سیاستگذاری کنگره حقوقدانان کشورهای اسلامی
 • ، هیأت ممیزه مرکزی(علوم انسانی و هنر)
 • ، کارشناس و عضو شورای راهبردی تنقیح قوانین
 • ، رئیس کمیته تخصصی تنقیح قوانین
 • ، نایب رئیس هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین
 • ، عضو هیأت ممیزه مشترک مراکز و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی حوزه ای- دانشگاهی
 • ، عضو هیأت ممیزه دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112367
اتاق : 347
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود

پروفایل

 • ، عضو هیأت ممیزه دانشگاه تهران 1398←…
 • ، عضو هیأت ممیزه مشترک مراکز و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی حوزه ای- دانشگاهی 1398←…
 • ، نایب رئیس هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین 1398←…
 • ، رئیس کمیته تخصصی تنقیح قوانین 1397←…
 • ، کارشناس و عضو شورای راهبردی تنقیح قوانین 1395←…
 • ، مدیر مسئول مجله مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران 1394←1397
 • ، هیأت ممیزه مرکزی(علوم انسانی و هنر) 1394←…
 • ، عضو شورای سیاستگذاری کنگره حقوقدانان کشورهای اسلامی 1391←…
 • ، ریاست انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران 1391←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، Robert Schumein ، حقوق

1375 ← 1380

Ph.D ، Robert Schumein ، حقوق

1371 ← 1374

Ph.D ، Robert Schumein ، حقوق خصوصی و اسلامی

1370 ← 1371

M.Sc ، دانشگاه شهید بهشتی ، حقوق خصوصی و اسلامی

1365 ← 1368

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حقوق قضائی

1362 ← 1365

فعالیت های علمی