اعضای هیات علمی

عباس کریمی

عباس کریمی،

استاد
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، هیأت ممیزه مرکزی(علوم انسانی و هنر)
  • مجلس شورای اسلامی ، کارشناس و عضو شورای راهبردی تنقیح قوانین
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112352
اتاق : -

پروفایل

  • مجلس شورای اسلامی ، کارشناس و عضو شورای راهبردی تنقیح قوانین 1395←…
  • دانشگاه تهران ، مدیر مسئول مجله مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران 1394←1397
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، هیأت ممیزه مرکزی(علوم انسانی و هنر) 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، Robert Schumein ، حقوق

1375 ← 1380

Ph.D ، Robert Schumein ، حقوق

1371 ← 1374

Ph.D ، Robert Schumein ، حقوق خصوصی و اسلامی

1370 ← 1371

M.Sc ، دانشگاه شهید بهشتی ، حقوق خصوصی و اسلامی

1365 ← 1368

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حقوق قضائی

1362 ← 1365

فعالیت های علمی