اعضای هیات علمی

سید محمد طباطبائی نژاد

سید محمد طباطبائی نژاد،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112363
اتاق : 367
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی