اعضای هیات علمی

سید محمد طباطبائی نژاد

سید محمد طباطبائی نژاد،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112352
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی