اعضای هیات علمی

محمد ساردوئی نسب

محمد ساردوئی نسب،

دانشیار
  • عضو شورای فرهنگی پردیس فارابی
  • معاون علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
  • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در کارگروه جذب پردیس فارابی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی / پردیس فارابی / دانشکده حقوق
حقوق عمومی
شماره تماس : 36166238
صفحه رخ نما

پروفایل

  • عضویت در کمیسیون موارد خاص آموزشی 1395←1398
  • معاون موسسه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران 1395←1398
  • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در کارگروه جذب پردیس فارابی 1392←…
  • معاون علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران 1391←…
  • عضو شورای فرهنگی پردیس فارابی 1390←…
  • معاون آموزشی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران 1389←1390

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، شهید بهشتی ، حقوق خصوصی

1378 ← 1384

M.S ، شهید بهشتی ، حقوق خصوصی

1374 ← 1377

کارشناسی ، تهران ، حقوق قضایی

1370 ← 1374

فعالیت های علمی