اعضای هیات علمی

محسن صفری

محسن صفری،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112360
اتاق : 369
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی

1379 ← 1382

M.Sc ، تهران ، حقوق خصوصی

1372 ← 1375

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حقوق قضایی

1367 ← 1371

فعالیت های علمی