اعضای هیات علمی

محسن صفری

محسن صفری،

دانشیار
  • عضو حقیقی کمیسیون تخصصی وزارت عتف
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112360
اتاق : 369
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 143 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۱

پروفایل

  • عضو حقیقی کمیسیون تخصصی وزارت عتف 1398←1400
  • عضویت در شورایعالی کانون جنبش نرم افزاری نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه تهران 1397←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی

1379 ← 1382

M.S ، تهران ، حقوق خصوصی

1372 ← 1375

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حقوق قضایی

1367 ← 1371

فعالیت های علمی