اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی

1379 ← 1382

M.Sc ، تهران ، حقوق خصوصی

1372 ← 1375

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حقوق قضایی

1367 ← 1371

فعالیت های علمی