اعضای هیات علمی

رضا شکوهی زاده

رضا شکوهی زاده،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112414
اتاق : 433
صفحه رخ نما

پروفایل

  • ، مدیر گروه حقوق پردیس البرز دانشگاه تهران 1394←1394
  • ، مدیر گروه حقوق پردیس البرز دانشگاه تهران 1393←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی

1386 ← 1389

فعالیت های علمی