اعضای هیات علمی

نسرین طباطبائی حصاری

نسرین طباطبائی حصاری،

استادیار
  • ، معاون گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
  • ، عضو هیات علمی کمیته انضباطی تجدید نظر دانشجویان
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112652
اتاق : 263
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی

1386 ← 1391

M.Sc ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی

1383 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حقوق

1379 ← 1383

فعالیت های علمی