اعضای هیات علمی

نسرین طباطبائی حصاری

نسرین طباطبائی حصاری،

استادیار
  • رئیس موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112652
اتاق : 263
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 16 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۷

پروفایل

  • دبیر علمی و اجرایی کنفرانس بین المللی با عنوان « The right to privacy: the discriminatory use stop and frisk by police on minority communities in the united states and Europe 1400←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی

1386 ← 1391

M.Sc ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی

1383 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حقوق

1379 ← 1383

فعالیت های علمی