اعضای هیات علمی

نسرین طباطبائی حصاری

نسرین طباطبائی حصاری،

استادیار
  • رئیس موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112652
اتاق : 263
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 28 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

  • دبیر علمی و اجرایی کنفرانس بین المللی با عنوان « The right to privacy: the discriminatory use stop and frisk by police on minority communities in the united states and Europe 1400←1400
  • عضو شواری گروه حقوق ثبت پژوهشگاه قوه قضائیه 1399←1400
  • عضو هیات علمی کمیته انضباطی تجدید نظر دانشجویان 1398←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Diplomat ، دانشگاه اراسموس روتردام ، تامین مالی مبتنی بر املاک

1400 ← 1400

Ph.D ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی

1386 ← 1391

M.Sc ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی

1383 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حقوق

1379 ← 1383

کلمات کلیدی