اعضای هیات علمی

نسرین طباطبائی حصاری

نسرین طباطبائی حصاری،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112352
اتاق : -
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی

1386 ← 1391

M.Sc ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی

1383 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حقوق

1379 ← 1383

فعالیت های علمی