اعضای هیات علمی

محمد مهدی ساقیان

محمد مهدی ساقیان،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : 61112333
اتاق : 365
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی