اعضای هیات علمی

سید طاها مرقاتی خوئی

سید طاها مرقاتی خوئی،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112352
اتاق : 249
صفحه رخ نما

پروفایل

  • ، سخنران 1394←1394
  • ، سخنران 1394←1394
  • ، مدیر گروه موسسه حقوق تطبیقی 1394←1396
  • سازمان سمت ، معاونت پژوهشی 1380←1385
  • سازمان سمت ، قائم مقامی 1380←1391
  • سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ، معاونت پژوهشی 1373←1377
  • دانشگاه تربیت مدرس قم ، قائم مقامی 1370←1372
  • دانشگاه قم ، معاونت آموزشی دانشگاه 1369←1372

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی