اعضای هیات علمی

سید طاها مرقاتی خوئی

سید طاها مرقاتی خوئی،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112352
اتاق : -