اعضای هیات علمی

مرتضی عادل

مرتضی عادل،

استادیار
  • دانشگاه تهران- معاونت پژوهشی ، عضو شورای سیاستگذاری مالکیت فکری دانشگاه تهران
  • دانشگاه تهران ، شورای پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112352
اتاق : -

پروفایل

  • دانشگاه تهران ، شورای پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1395←…
  • دانشگاه تهران ، رییس موسسه حقوق تطبیقی 1395←1397
  • دانشگاه تهران- معاونت پژوهشی ، عضو شورای سیاستگذاری مالکیت فکری دانشگاه تهران 1386←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، منچستر ، حقوق بین الملل خصوصی

1372 ← 1377

M.Sc ، شهید بهشتی ، حقوق خصوصی

1365 ← 1369

کارشناسی ، دانشکدة علوم قضائی ، حقوق قضائی

1361 ← 1365

فعالیت های علمی