اعضای هیات علمی

مرتضی عادل

مرتضی عادل،

استادیار
  • عضو شورای سیاستگذاری مالکیت فکری دانشگاه تهران
  • شورای پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112367
اتاق : 347
صفحه رخ نما

پروفایل

  • شورای پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1395←…
  • رییس موسسه حقوق تطبیقی 1395←1397
  • عضو شورای سیاستگذاری مالکیت فکری دانشگاه تهران 1385←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، منچستر ، حقوق بین الملل خصوصی

1372 ← 1377

M.S ، شهید بهشتی ، حقوق خصوصی

1365 ← 1369

کارشناسی ، دانشکدة علوم قضائی ، حقوق قضائی

1361 ← 1365

فعالیت های علمی