اعضای هیات علمی

جعفر نوری یوشانلوئی

جعفر نوری یوشانلوئی

 • مدیر دورۀ کارشناسی ارشد حقوق مالیِ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 • عضو هیأت تحریریۀ فصلنامۀ پژوهشکدۀ بیمه مرکزی ایران
 • عضو «اتاق فکر شفافیت و تعارض منافع» وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
 • مدیر کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه تهران
 • مدیر کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی
 • مدیر گروه رشتۀ حقوق خصوصی و اسلامی پردیس البرز دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112384
اتاق : 416
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود

 

عضو هیأ ت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

پروفایل

 • مدیر گروه رشتۀ حقوق خصوصی و اسلامی پردیس البرز دانشگاه تهران 1400←…
 • مدیر کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی 1400←…
 • مدیر کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه تهران 1400←…
 • عضو «اتاق فکر شفافیت و تعارض منافع» وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری 1400←…
 • عضو هیأت تحریریۀ فصلنامۀ پژوهشکدۀ بیمه مرکزی ایران 1398←1401
 • مدیر دورۀ کارشناسی ارشد حقوق مالیِ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 1395←…
 • مجری طرح تحقیقاتی تحت عنوان «بررسی حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی دارویی ایران» 1393←1394
 • مجری پروژۀ تحقیقاتی «پیشگیری از جرائم و تخلفات گمرکی» 1392←1393
 • معاون اداری و مالی دانشکده 1392←1394
 • عضو کمیتۀ آموزش های آزاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 1392←1394
 • عضو شورای فرهنگی دانشکده 1391←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی