اعضای هیات علمی

جعفر نوری یوشانلوئی

جعفر نوری یوشانلوئی،

دانشیار
  • شورای فرهنگی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، عضو شورای فرهنگی دانشکده
  • دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، عضو کمیتۀ آموزش های آزاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
  • معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوۀ قضائیه ، مجری پروژۀ تحقیقاتی «پیشگیری از جرائم و تخلفات گمرکی»
  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران ، مجری طرح تحقیقاتی تحت عنوان «بررسی حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی دارویی ایران»
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112352
اتاق : 416
فایل رزومه :   دانلود