اعضای هیات علمی

جعفر نوری یوشانلوئی

جعفر نوری یوشانلوئی،

دانشیار
  • عضو شورای فرهنگی دانشکده
  • عضو کمیتۀ آموزش های آزاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
  • مجری پروژۀ تحقیقاتی «پیشگیری از جرائم و تخلفات گمرکی»
  • مجری طرح تحقیقاتی تحت عنوان «بررسی حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی دارویی ایران»
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112384
اتاق : 416
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود

پروفایل

  • مجری طرح تحقیقاتی تحت عنوان «بررسی حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی دارویی ایران» 1393←…
  • مجری پروژۀ تحقیقاتی «پیشگیری از جرائم و تخلفات گمرکی» 1392←…
  • معاون اداری و مالی دانشکده 1392←1394
  • عضو کمیتۀ آموزش های آزاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 1392←…
  • عضو شورای فرهنگی دانشکده 1391←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی