اعضای هیات علمی

فیروز محمودی جانکی

فیروز محمودی جانکی،

دانشیار
  • ، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : 0216112301
اتاق : 251
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 35 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۱۶

پروفایل

  • ، دبیر علمی کنفرانس بین المللی شریعت، دولت مبتنی بر قانون اساسی و تحولات حقوق کیفری در کشورهای اسلامی 1396←1397
  • ، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی 1396←…
  • ، رئیس همایش ملی امداد و نجات مدیریت و مسئولیت از منظر فقه و حقوق 1395←1395
  • ، عضو کمیته علمی همایش امداد ونجات مدیریت و مسئولیت از منظر فقه و حقوق 1395←1396
  • ، عضو کمیته راهبردی و سیاست گذاری همایش امداد ونجات مدیریت و مسئولیت از منظر فقه و حقوق 1395←1396
  • ، عضو شورای پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1395←1398
  • ، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسی 1394←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، حقوق کیفری و جرم شناسی

1377 ← 1383

M.S ، امام صادق (ع) ، معارف اسلامی و حقوق

1368 ← 1388

فعالیت های علمی