اعضای هیات علمی

الهه کولائی

الهه کولائی،

استاد
  • عضویت در تحریریه دوفصلنامه علمی-پژوهشی سیاست نظری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112546
اتاق : 418
صفحه رخ نما
Scopus
  • 18 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
Google Scholar
  • 226 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

پروفایل

  • مدیر گروه مطالعات منطقه ای 1396←1398
  • عضو کارگروه روسیه و آسیای مرکزی 1396←1399
  • عضو کارگروه کشورهای اکو 1396←1399
  • عضو شورای راهبردی پزوهشگاه دانشگاه تهران 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، ملی (شهید بهشتی) ، علوم سیاسی

… ← 1361

M.S ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

… ← 1367

Ph.D ، تربیت مدرس ، روابط بین الملل

1370 ← 1374

فعالیت های علمی