اعضای هیات علمی

الهه کولائی

الهه کولائی،

استاد
 • ، عضویت در تحریریه دوفصلنامه علمی-پژوهشی سیاست نظری
 • ، عضو کارگروه روسیه و آسیای مرکزی
 • ، عضو کارگروه کشورهای اکو
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112546
اتاق : 418
صفحه رخ نما
Scopus
 • 15 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
Google Scholar
 • 87 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

پروفایل

 • ، مدیر گروه مطالعات منطقه ای 1396←1398
 • ، عضو کارگروه روسیه و آسیای مرکزی 1396←1399
 • ، عضو کارگروه کشورهای اکو 1396←1399
 • ، عضو شورای راهبردی پزوهشگاه دانشگاه تهران 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، روابط بین الملل

1361 ← 1374

کارشناسی ، ملی (شهید بهشتی) ، علوم سیاسی

1107 ← 1361

M.Sc ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

1107 ← 1367

فعالیت های علمی