اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

الهه کولائی

الهه کولائی،

استاد
  • جهاد دانشگاهی ، عضویت در تحریریه دوفصلنامه علمی-پژوهشی سیاست نظری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112396
اتاق : 404
Scopus
  • 12 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 71 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

پروفایل

  • پژوهشگاه ، عضو شورای راهبردی پزوهشگاه دانشگاه تهران 1394←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.Sc ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

1107 ← 1367

Ph.D ، تربیت مدرس ، روابط بین الملل

1107 ← 1374

کارشناسی ، ملی (شهید بهشتی) ، علوم سیاسی

1107 ← 1361

فعالیت های علمی