اعضای هیات علمی

عباس شیری ورنامخواستی

عباس شیری ورنامخواستی،

استادیار
  • ، کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی
  • ، نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
  • ، عضویت در کارگروه بررسی ارتقاء اعضای هیات علمی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : 61112413
اتاق : 411
صفحه رخ نما

پروفایل

  • ، عضویت در کارگروه بررسی ارتقاء اعضای هیات علمی 1397←…
  • ، نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1394←…
  • ، کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی 1383←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، شهید بهشتی ، جزا و جرم شناسی

1378 ← 1385

فعالیت های علمی