اعضای هیات علمی

احمد مومنی راد

احمد مومنی راد،

دانشیار
 • عضو شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • عضو کارگروه تجدیدنظر صلاحیت عمومی هیات مرکزی جذب وزارت علوم
 • عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی هیات مرکزی جذب وزارت علوم
 • عضو کمیته علوم انسانی دریای شورای برنامه ریزی اموزش عالی
 • عضو کارگروه تجدیدنظر صلاحیت عمومی هیات مرکزی جذب وزارت علوم
 • عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی هیات مرکزی جذب وزارت علوم
 • عضویت در کمیته یو پی ار جمهوری اسلامی
 • عضو کمیسیون علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • عضویت در کارگروه فرعی رشته حقوق بشر
 • عضویت در کارگروه فرعی رشته حقوق بین الملل
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112334
اتاق : 430
صفحه رخ نما
Google Scholar
 • 6 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

طرح های کاربردی