اعضای هیات علمی

جمشید ممتاز

جمشید ممتاز،(بازنشسته)

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
اتاق : دفتر پیشکسوتان
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، پاریس ، حقوق بین الملل

1346 ← 1350

M.S ، پاریس ، حقوق عمومی

1343 ← 1347

کارشناسی ، پاریس ، حقوق

1341 ← 1345

فعالیت های علمی