اعضای هیات علمی

امیر صادقی نشاط

امیر صادقی نشاط،

دانشیار
  • دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، مدیر گروه حقوق حصوصی و اسلامی
  • شورای عالی انفورماتیک (معاونت مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری) ، کمیته حق اختراع نرم افزارهای رایانه ای
  • دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، مدیریت گروه حقوق خصوصی و اسلامی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112352
اتاق : -
Scopus
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

پروفایل

  • دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، مدیر گروه حقوق خصوصی و اسلامی 1396←1397
  • دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، مدیریت گروه حقوق خصوصی و اسلامی 1395←…
  • شورای عالی انفورماتیک (معاونت مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری) ، کمیته حق اختراع نرم افزارهای رایانه ای 1395←…
  • دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، مدیر گروه حقوق حصوصی و اسلامی 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، حقوق خصوصی

1371 ← 1376

M.Sc ، شهید بهشتی ، حقوق خصوصی

1365 ← 1368

کارشناسی ، شهید بهشتی ، حقوق

1354 ← 1358

فعالیت های علمی