اعضای هیات علمی

امیرحسین رنجبریان

امیرحسین رنجبریان،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112308
اتاق : 410
صفحه رخ نما
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مخاصمات مسلحانه 2103075 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
حقوق بشر دوستانه و مسئولیت بین المللی فردی در قبال نقض حقوق بشر 2103121 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
حقوق مخاصمات مسلحانه 2103075 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1397
حقوق بشر دوستانه و مسئولیت بین المللی فردی در قبال نقض حقوق بشر 2103121 2 03 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
حقوق مخاصمات مسلحانه 2103075 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق بین الملل عمومی 2 2103034 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
حقوق بشر دوستانه و مسئولیت بین المللی فردی در قبال نقض حقوق بشر 2103121 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 7 نتیجه
از 1