اعضای هیات علمی

محمدرضا تخشید

محمدرضا تخشید،

استادیار
 • معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 • مدیر گروه روابط بین الملل
 • نماینده وزیر علوم و آموزش عالی در هیات امنای پژوهشکده باقر العلوم
 • عضو شورای هماهنگی فعالیت های بین المللی مرکز مطالعات و همکاریهای بین المللی
 • عضو هیات دایمی مرکز مطالعات و همکاری علمی بین المللی وزارت علوم
 • رئیس دانشکده
 • شورای هماهنگی فعالیت های علمی بین المللی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112392
اتاق : 420
صفحه رخ نما
Google Scholar
 • 6 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

پروفایل

 • شورای هماهنگی فعالیت های علمی بین المللی 1397←…
 • رئیس دانشکده 1397←…
 • عضو هیات دایمی مرکز مطالعات و همکاری علمی بین المللی وزارت علوم 1396←…
 • عضو شورای هماهنگی فعالیت های بین المللی مرکز مطالعات و همکاریهای بین المللی 1394←…
 • رئیس دانشکده 1394←1397
 • نماینده وزیر علوم و آموزش عالی در هیات امنای پژوهشکده باقر العلوم 1393←…
 • مدیر گروه روابط بین الملل 1384←…
 • معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1372←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی