اعضای هیات علمی

محمدرضا تخشید

محمدرضا تخشید،

استادیار
 • ، معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 • ، مدیر گروه روابط بین الملل
 • ، نماینده وزیر علوم و آموزش عالی در هیات امنای پژوهشکده باقر العلوم
 • ، عضو شورای هماهنگی فعالیت های بین المللی مرکز مطالعات و همکاریهای بین المللی
 • ، عضو هیات دایمی مرکز مطالعات و همکاری علمی بین المللی وزارت علوم
 • ، شورای هماهنگی فعالیت های علمی بین المللی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112392
اتاق : 420
صفحه رخ نما

پروفایل

 • ، شورای هماهنگی فعالیت های علمی بین المللی 1397←…
 • ، عضو هیات دایمی مرکز مطالعات و همکاری علمی بین المللی وزارت علوم 1396←…
 • ، عضو شورای هماهنگی فعالیت های بین المللی مرکز مطالعات و همکاریهای بین المللی 1394←…
 • ، رئیس دانشکده 1394←1397
 • ، نماینده وزیر علوم و آموزش عالی در هیات امنای پژوهشکده باقر العلوم 1393←…
 • ، مدیر گروه روابط بین الملل 1384←…
 • ، معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1372←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تنسی ، علوم سیاسی

1984 ← 1988

M.Sc ، ایندیانا ، علوم سیاسی

1979 ← 1983

کارشناسی ، بولینگ گوین ، علوم سیاسی

1978 ← 1982

فعالیت های علمی