اعضای هیات علمی

مجید وحید

مجید وحید،

استادیار
  • ریاست مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112324
اتاق : 356
صفحه رخ نما

پروفایل

  • ریاست مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، رن 1 ، علوم سیاسی

1374 ← 1379

فعالیت های علمی