اعضای هیات علمی

داود فیرحی

داود فیرحی،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112366
اتاق : 366
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 877 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PHD ، تهران ، علوم سیاسی

1374 ← 1378

M.Sc ، تهران ، علوم سیاسی

1369 ← 1398

کارشناسی ، تهران ، علوم سیاسی

1366 ← 1370

فعالیت های علمی