اعضای هیات علمی

سیدعلی سادات اخوی

سیدعلی سادات اخوی،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112408
اتاق : 410
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی