اعضای هیات علمی

محمود کاظمی

محمود کاظمی

مرتبه علمی : دانشیار
 • عضو کمیته تخصصی ارتقاء رتبه کارکنان دانشگاه تهران
 • عضو کمیته ارزیابی آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، اعضای غیرهیأت علمی، سازماندهی و تشکیلات دانشگاهها، موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری وزارت علوم
 • رییس هیات تجدیدنظر تخلفات اداری کارکنان دانشگاه تهران
 • معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112344
اتاق : 348
صفحه رخ نما
Google Scholar
 • 5 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

پروفایل

 • معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1400←…
 • رییس هیات تجدیدنظر تخلفات اداری کارکنان دانشگاه تهران 1394←…
 • عضو کمیته ارزیابی آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، اعضای غیرهیأت علمی، سازماندهی و تشکیلات دانشگاهها، موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری وزارت علوم 1392←…
 • عضو کمیته تخصصی ارتقاء رتبه کارکنان دانشگاه تهران 1392←…
 • عضو هیأت اجرایی آیین نامه استخدامی نیروی انسانی غیرهیأت علمی دانشگاه تهران 1386←1389

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی

1377 ← 1384

M.S ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی

1375 ← 1377

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حقوق قضایی

1371 ← 1375

کلمات کلیدی