اعضای هیات علمی

محمود کاظمی

محمود کاظمی،

دانشیار
  • ، رئیس هیات تجدیدنظر تخلافت اداری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112344
اتاق : 348
صفحه رخ نما

پروفایل

  • ، رئیس هیات تجدیدنظر تخلافت اداری 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی

1377 ← 1384

M.Sc ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی

1375 ← 1377

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حقوق قضایی

1371 ← 1375

فعالیت های علمی