ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

 

ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی
       دکتر سید داود آقائی
ایمیل: sdagaee@ut.ac.ir
تلفن: 66469794-021
       021-66409595

 
  

 

 

سوابق تحصیلی دانشگاهی (از کارشناسی به بالا) 

نام موسسه و محل اخذ آن

کشور

تاریخ اخذ مدرک

رشته تحصیلی 

عنوان درجه تحصیلی

دانشگاه تهران

ایران 1361 علوم سیاسی کارشناسی

دانشگاه تربیت مدرس 

ایران 1366 علوم سیاسی کارشناسی ارشد
دانشگاه تربیت مدرس ایران 1375 روابط بین الملل دکتری

 

مسئولین دفتر ریاست 

سرکار خانم اکرم تاج پور افشار

مسئول دفتر

021-61112522

سرکار خانم ساناز رنجکشان

مسئول دفتر

021-61112522