دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 3,540 نتیجه
از 177
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
زبان فرانسه پیشرفته 2106051 2 کارشناسی ارشد 06 محمدرضا مجیدی هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1400/11/07 (13:00 - 15:00)
مهندسی مالی و مدیریت ریسک 2105329 2 کارشناسی ارشد 05 فرهاد ایرانپور هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (13:00 - 15:00)
مقرارت گذاری مالی 2105322 2 کارشناسی ارشد 05 سید نصراله ابراهیمی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/02 (15:00 - 17:00)
روابط ایران و خاورمیانه و شمال آفریقا 2106071 2 دکتری 06 سید محمد هوشی السادات هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/04 (10:00 - 12:00)
روش شناسی در مطالعات منطقه ای 2106062 2 دکتری 06 سید محمد هوشی السادات هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/29 (10:00 - 12:00)
حقوق عمومی مالی 2105326 2 کارشناسی ارشد 05 ولی رستمی هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1400/11/06 (10:00 - 12:00)
روابط ایران و کشورهای آمریکای شمالی 2106052 2 کارشناسی ارشد 06 محمد جمشیدی هرهفته چهار شنبه (17:00 - 19:00) 1400/11/03 (15:00 - 17:00)
زبان روسی مقدماتی 2106038 2 کارشناسی ارشد 06 شیوا علی زاده هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/29 (15:00 - 17:00)
مسائل راهبردی ایالات متحده 2106091 2 دکتری 06 محمد جمشیدی هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1400/11/04 (10:00 - 12:00)
مسایل حکمرانی در آسیای مرکزی و قفقاز 2106080 2 دکتری 06 الهه کولائی هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/29 (08:00 - 10:00)
حقوق اداری 2 2103014 2 کارشناسی حقوق عمومی 01 محمدجواد رضائی زاده هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (08:00 - 10:00)
حقوق اداری ایران 2103085 2 کارشناسی ارشد حقوق عمومی 02 کیومرث اشتریان هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/29 (13:00 - 15:00)
حقوق اداری ایران 2103085 2 کارشناسی ارشد حقوق عمومی 03 محمدجواد رضائی زاده هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/04 (15:00 - 17:00)
حقوق تجارت بین الملل پیشرفته 2103212 2 دکتری حقوق عمومی 03 جعفر نوری یوشانلوئی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/06 (13:00 - 15:00)
حقوق تجارت بین الملل پیشرفته 2103212 2 دکتری حقوق عمومی 05 امیر صادقی نشاط هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/27 (10:00 - 12:00)
متون پیشرفته حقوقی (به زبان انگلیسی با فرانسه) 2103141 2 دکتری حقوق عمومی 03 رضا طجرلو هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/28 (10:00 - 12:00)
متون پیشرفته حقوقی 2103109 2 دکتری حقوق عمومی 03 احمد مومنی راد هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1400/10/28 (10:00 - 12:00)
تحلیل آرائ و رویه های قضایی حمل و نقل تجاری 2105316 2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 مجتبی اشراقی آرانی هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1400/10/28 (15:00 - 17:00)
تحلیل محتوی آراء و احکام قضایی و داوری 2103095 2 دکتری حقوق عمومی 03 حمید الهوئی نظری هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/25 (15:00 - 17:00)
تحلیل آراء و رویه قضایی ویژه اطفال و نوجوانان 2104160 2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 07 مهرنوش ابوذری هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/02 (13:00 - 15:00)
نمایش 1 - 20 از 3,540 نتیجه
از 177