دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 3,971 نتیجه
از 199
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
حقوق اراضی و املاک 2105276 2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 رحیم پیلوار هرهفته (13:00 - 15:00) -
نظریات جدید در علم سیاست 2101269 2 کارشناسی ارشد حقوق عمومی 02 علی اکبر علیخانی هرهفته (13:00 - 15:00) -
اندیشه سیاسی در اسلام و ایران 1 2101199 2 کارشناسی حقوق عمومی 02 علی اکبر علیخانی هرهفته (15:00 - 17:00) -
نظریه ها و الگوهای پیشرفت و توسعه سیاسی 2101623 2 کارشناسی حقوق عمومی 02 علی اکبر علیخانی هرهفته (10:00 - 12:00) -
شناخت محیط زیست 2101050 2 کارشناسی حقوق عمومی 03 مهدی اسمعیلی بیدهندی هرهفته (10:00 - 12:00) -
زبان عربی پیشرفته 2106045 2 کارشناسی ارشد 06 محمد صادق کوشکی هرهفته (10:00 - 12:00) -
زبان روسی پیشرفته 2106047 2 کارشناسی ارشد 06 شیوا علی زاده هرهفته (10:00 - 12:00) -
فرهنگ، ملی گرایی و هویت در آمریکای شمالی 2106054 2 کارشناسی ارشد 06 سیروس فیضی هرهفته (16:00 - 18:00) -
فرهنگ، ملی گرایی و هویت در آمریکای شمالی 2106054 2 کارشناسی ارشد 06 سیروس فیضی هرهفته (16:00 - 18:00) -
فرهنگ، ملی گرایی و هویت در آسیای مرکزی و قفقاز 2106046 2 کارشناسی ارشد 06 شیوا علی زاده هرهفته (10:00 - 12:00) -
دیپلماسی و مذاکرات بین المللی 2102176 2 کارشناسی ارشد 02 حسین نوروزی هرهفته (16:00 - 18:00) -
مسایل اقتصادی آمریکای شمالی 2106040 2 کارشناسی ارشد 06 سیروس فیضی هرهفته (14:00 - 16:00) -
مسایل اقتصادی آمریکای شمالی 2106040 2 کارشناسی ارشد 06 سیروس فیضی هرهفته (14:00 - 16:00) -
زبان فرانسه مقدماتی 2106039 2 کارشناسی ارشد 06 محمدرضا مجیدی هرهفته (16:00 - 18:00) -
زبان اسپانیایی مقدماتی 2106041 2 کارشناسی ارشد 06 رکسانا نیکنامی هرهفته (10:00 - 12:00) -
روابط خارجی اروپا 2106050 2 کارشناسی ارشد 06 رکسانا نیکنامی هرهفته (16:00 - 18:00) -
تحول در نظریه های منطقه گرایی 2106061 2 دکتری 06 بهاره سازمند هرهفته (10:00 - 12:00) -
حقوق سرمایه گذاری خارجی در صنعت مالی ایران 2105323 2 کارشناسی ارشد 05 مجید غمامی هرهفته (12:00 - 14:00) -
جهانی شدن و آسیای جنوب شرقی 2106059 2 کارشناسی ارشد 06 طیبه واعظی هرهفته (14:00 - 16:00) -
تاریخ دیپلماسی و روابط خارجی ایران 2102182 2 کارشناسی ارشد 02 آرش رئیسی نژاد هرهفته (14:00 - 16:00) -
نمایش 1 - 20 از 3,971 نتیجه
از 199