معاونت پژوهشی

 

معاونت پژوهشی
دکتر زهرا شاکری


ایمیل : zshakeri@ut.ac.ir
تلفن : 61112314-021  

 

انجام پژوهش‌های بنیادین و کاربردی بخشی از زنجیره توسعه کشورهاست که این امر در بطن دانشگاهها صورت میگیرد. در این مسیر، معاونت پژوهشی اقدام به مساعدتهای مادی و معنوی در جهت فرهنگ سازی و ظرفیت سازی مینماید و با ترویج اخلاق پژوهش و فراهم نمودن بستر مناسب در راستای گسترش تحقیقات مورد نیاز کشور گام برمیدارد.

برخی از مهم ترین حوزه های فعالیت معاونت پژوهشی شامل موارد ذیل است:

·        محاسبه و اعمال امتیاز فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیات علمی (مقالات،کتب و طرح ها)

·        انعقاد قرارداد داخلی با مجریان طرح‌های پژوهشی و پیگیری امور مالی و غیرمالی مرتبط در موارد مقتضی

·        محاسبه گرنت اساتید و پیگیری اداری پرداخت آنها

·        مساعدت در برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی داخلی و بین المللی

·        بررسی تقاضاهای پسادکتری

·        مساعدت در طرح نوع ششم و طرح بنیاد ملی نخبگان دانشجویان تحصیلات تکمیلی

·        اطلاع رسانی برنامه‌های پژوهشی دانشگاه به اعضای هیات علمی

·        مساعدت و مشاوره به اعضای هیات علمی برای اخذ طرح‌های کاربردی منعقده با خارج از دانشگاه و پیگیری انجام امور اداری و مالی آن تا زمان اختتام قرارداد

·        همکاری با موسسات و مراکز تحقیقاتی دانشکده در راستای توسعه امر پژوهش

·        همکاری و مشاوره به مجلات دانشکده در راستای ارتقای جایگاه مجلات در سطح داخل و خارج از کشور

·        مشاوره به اعضای هیات علمی در انتخاب مجلات علمی مناسب داخلی و خارجی برای ارسال مقالات

·        کمک به ترویج اخلاق پژوهش و حقوق مالکیت فکری

·        مساعدت و مشاوره به دانشجویان جهت شرکت در مسابقات بین المللی (مانند موت کورتها)

 

مراکز تحت نظارت معاونت:

 این معاونت بر سه موسسه تحقیقاتی و چهار مرکز علمی و  نشریات دانشکده نظارت دارد:

 • موسسه حقوق تطبیقی
 • موسسه حقوق عمومی
 • موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی
 • مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی
 • مرکز مطالعات حقوق انرژی
 • مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی
 • مرکز مطالعات عالی بین المللی
 • مجله مطالعات حقوق تطبیقی
 • فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی
 • فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
 • دوفصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
 • دوفصلنامه حقوق انرژی
 • فصلنامه سیاست
 • دوفصلنامه مطالعات  اورسیای مرکزی & Journal of Iran and Central Eurasia Studies
 • فصلنامه سیاستگذاری عمومی

 

کارشناسان معاونت پژوهشی

همکاران معاونت پژوهشی

          حوزه فعالیت

شماره داخلی

مهرنوش مصلی

 کارشناس پژوهش های کاربردی وبنیادی

61112306

سیده زهرا سید محمدی 

 مسئول دفتر

61112314

14

 

ایمیل معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

Research.law@ut.ac.ir

 

 

 

 

فرم های مورد نیاز :

آخرین سیاهه نشریات نامعتبر