ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

 

ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی
       دکتر محمد رضا تخشید

ایمیل: takhshid@ut.ac.ir
تلفن: 66469794-021
       021-66409595

 
  

 

 

سوابق تحصیلی دانشگاهی (از کارشناسی به بالا) 

نام موسسه و محل اخذ آن

کشور

تاریخ اخذ مدرک

رشته تحصیلی 

عنوان درجه تحصیلی

Bowling Green State University

آمریکا 

1361

علوم سیاسی

کارشناسی

Indiana University of Pennsylvania

آمریکا

1362

علوم سیاسی ومطالعات بین الملل

کارشناسی ارشد

University of Tennessee at Knoxville

آمریکا

1367

علوم سیاسی

دکتری

 

مسئولین دفتر ریاست 

سرکار خانم اکرم تاج پور افشار

مسئول دفتر

021-61112522

سرکار خانم ساناز رنجکشان

مسئول دفتر

021-61112522