اعضای هیات علمی

محمد یکرنگی

محمد یکرنگی،

استادیار
  • مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی (پردیس البرز دانشگاه تهران)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : 61112363
اتاق : 367
صفحه رخ نما

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال