اعضای هیات علمی

امیرساعد وکیل

امیرساعد وکیل،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112330
اتاق : 352
صفحه رخ نما

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال