اعضای هیات علمی

محمدرضا تخشید

محمدرضا تخشید،

استادیار
  • معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
  • مدیر گروه روابط بین الملل
  • نماینده وزیر علوم و آموزش عالی در هیات امنای پژوهشکده باقر العلوم
  • عضو شورای هماهنگی فعالیت های بین المللی مرکز مطالعات و همکاریهای بین المللی
  • عضو هیات دایمی مرکز مطالعات و همکاری علمی بین المللی وزارت علوم
  • شورای هماهنگی فعالیت های علمی بین المللی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112392
اتاق : 420
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.