اعضای هیات علمی

محمد اصغری

محمد اصغری،(بازنشسته)

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال