اعضای هیات علمی

سجاد ستاری

سجاد ستاری،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112302
اتاق : 254
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
Google Scholar
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد پیوسته ، امام صادق ، علوم سیاسی

… ← 1379

P.H.D ، دانشگاه تهران ، علوم سیاسی_ جامعه شناسی سیاسی

1382 ← 1389

فعالیت های علمی