اعضای هیات علمی

سجاد ستاری

سجاد ستاری،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112302
اتاق : 254
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PHD ، دانشگاه تهران ، علوم سیاسی_ جامعه شناسی سیاسی

1382 ← 1389

فعالیت های علمی