اعضای هیات علمی

ساسان صیرفی

ساسان صیرفی،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112330
اتاق : 352
صفحه رخ نما
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق بین المللی عمومی 3 (روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات) 2104150 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
حقوق دریاها 2103084 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
متون حقوقی 2 (زبان خارجی تخصصی) 2105154 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
متون حقوقی به زبان خارجی 2103122 2 03 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
حقوق کودک 2103133 1 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
حقوق بین المللی عمومی 3 (روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات) 2104150 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
متون حقوقی 2 (زبان خارجی تخصصی) 2105154 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
حقوق دریاها 2103084 2 01 هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
متون حقوقی به زبان خارجی 2103122 2 03 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1397/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
حقوق بین الملل عمومی 1 2103083 2 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
سمینار 2103076 1 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 11 نتیجه
از 1