اعضای هیات علمی

احمد ساعی

احمد ساعی،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.Sc ، عدم اعلام ، علوم سیاسی

1966 ← 1970

کارشناسی ، عدم اعلام ، علوم سیاسی

1966 ← 1970

Ph.D ، عدم اعلام ، علوم سیاسی

1966 ← 1970

فعالیت های علمی